นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 14,690 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่

1.โรงเรียนดอนสว่าง จำนวนนักเรียนประมาณ 28 คน
2.โรงเรียนบ้านสักหลง (อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) จำนวนนักเรียนประมาณ 54 คน

โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 2 แห่ง ได้แก่

1.โรงเรียนบ้านหนองบัว จำนวนนักเรียนประมาณ 64 คน
2. โรงเรียนบ้านวังรู (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) จำนวนนักเรียนประมาณ 68 คน

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สักหลง จำนวนนักเรียนประมาณ 32 คน
2. โรงเรียนอนุบาล อบต.สักหลง จำนวนนักเรียนประมาณ 79 คน

ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ(กศน.สักหลง) 1 แห่ง


การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสักหลง 1 แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 11 แห่ง

ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดมีพื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่ทั้ง 11 หมู่บ้าน


ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673
เปลี่ยนภาษา