นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 14,741 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง

หมู่ที่ จำนวน สายทางรวม
(สาย)
ถนนลาดยางแอสฟัลส์
(สาย)
ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก
(สาย)
ถนนลูกรัง(สาย) ทางลำลอง (สาย)
114 - 9 5 -
2 13 1 8 4 -
3 12 2 6 4 -
4 11 - 6 5 -
5 8 1 3 4 -
6 6 - 3 3 -
7 12 - 5 7 -
8 16 1 8 7 -
9 12 - 6 6 -
1010 - 8 2 -
11 13 1 7 5-
รวม 127 6 69 52 -
ถนนเชื่อมระหว่างตำบล 1 - - -
ถนนในการรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น4 - - -


โทรคมนาคม
- ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน 1 แห่ง
- หอกระจายข่าว 18 แห่ง


หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล
- ปั๊มน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง
- ปั้มแก๊ส จำนวน 1 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 10 แห่ง
- คาร์แคร์ จำนวน 4 แห่ง
- อู่ซ่อมรถ จำนวน 4 แห่ง


โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์หล่มสัก ตั้งอยู่ ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร


ไฟฟ้า

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน


การประปา

มีระบบประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 11 หมู่บ้าน


ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673
เปลี่ยนภาษา