นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 14,718 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ประวัติ
ประวัติของตำบลสักหลง จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ของตำบลสักหลง “สัก” มาจากคำว่า “แม่น้ำป่าสัก” คำว่า หลง มาจาก การเปลี่ยนทางเดินของแม่น้ำป่าสัก จากที่คดเคี้ยว เหมือนกับว่าการหลงทางของแม่น้ำป่าสักเป็นลำห้วยที่ปิดหัวปิดท้าย ปัจจุบันเป็นทางตรงแล้ว และอีกเรื่องเล่าหนึ่ง เล่าว่าเกิดจากการตัดต้นตะเคียนจะส่งไปหล่มสักหลวง จากบ้านวังบาล อำเภอหล่มเก่า ขนลงแม่น้ำป่าสัก ด้วยความแรงของน้ำทำให้ต้นตะเคียนแตกทำให้พลัดหลงไป ทำให้เป็นสองความเชื่อที่เล่าขานกันมา และที่ตำบลสักหลง แต่เดิมเป็นตำบลที่มีวัดเก่าแก่โบราณ คือ วัดไตรภูมิ บ้านสักหลง มีเจดีย์ทรงล้านช้าง ที่คนหล่มสัก เรียกว่า “ธาตุ” สมัยที่มีเหตุการณ์ คอมมิวนิตย์ มีการตั้ง พ.ต.ท. พลเรือนตำรวจทหาร 1617 ศูนย์บัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์ที่เขาค้อ มาตั้งที่บริเวณสนามบินสักหลง แห่งนี้ นอกจากนั้น ยังมีอาหารที่ขึ้นชื่อ ลาบเป็ดสักหลง และมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ พ.ศ.2506 พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จมาจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สนามบิน สักหลง ตำบลสักหลง เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ นับว่าเป็นพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อพสกนิกรจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นมหามงคลแก่ประชาชนชาวตำบลสักหลง

ภาพประวัติศาสตร์. เป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่พระมหากษัตริย์เสด็จบนแผ่นดินเพชรบูรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2506 หน่วยฝึกธนะรัชต์ และกองกำลังแทงโก้ ต.สักหลง อ.หล่มสัก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระเจริญ

บังเกอร์ในค่ายทหารที่ ต.สักหลง อ.หล่มสัก บริเวณที่เคยเป็นสนามบินเก่า สมัยที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เพชรบูรณ์ .. เรียกว่ากองกำลังผสม พตท.1617


ระบบชลประทานที่ ต.สักหลง อ.หล่มสัก .. ตำบลสักหลงมีระบบชลประทานมาตั้งแต่ พ.ศ.2509 ทำให้ตำบลนี้ มีความอุดมสมบูรณ์ ทำนาได้ปีละ 2 ครั้งก่อนใคร ๆ

คำขวัญตำบลสักหลง
เจ้าพ่อหนองบัวนามลือเลื่อง หลวงปู่เปรื่องศูนย์รวมใจ
น้ำป่าสักหลงทางไหล บุญบั้งไฟประเพณี
ประจำปีงานแข่งเรือ งามเหลือผ้าลายราชวัตรที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลสักหลงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอหล่มสักไปเป็นระยะทางประมาณ 5กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ 28.315ตารางกิโลเมตร(17,853 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา) โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่าง ๆดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก และ ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลวัดป่า และ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออกติดต่อกับติดกับ ตำบลห้วยไร่, ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตกติดต่อกับติดกับ ตำบลฝายนาแซง ตำบลวัดป่า ตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มหมู่ที่ 1,2,4,6,7,8,9,11 ที่ราบสูง 3,5,10 ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ผลผลิตได้แก่การเพาะปลูกข้าวและพืชไร่


ลักษณะภูมิอากาศ

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว


ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว


ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำพุง


ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน


ประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น 5,807 คน แยกเป็นชาย 2,805 คน หญิง 3,002 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย317.06 คน/ ตารางกิโลเมตร

ตารางเปรียบเทียบจำนวนประชากรของแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
ครัวเรือน
ชายหญิงรวม
1 บ้านวังรู 216 373 392 765
2บ้านหนองบัว 247 405 431 836
3 บ้านสักหลง 249 267 316 583
4 บ้านสักหลง 128 252 252 504
5บ้านขวัญโยน 181 211 224 435
6 บ้านห้วยโป่ง 62 67 72 139
7 บ้านห้วยชัน 128 211 222 433
8 บ้านวังร่อง 234 419 452 871
9 บ้านดอนสว่าง 171 278 312 590
10 บ้านสักหลง 98 158 171 329
11 บ้านท่าลี่ 79 164 158 322
รวม1,793 2,805 3,002 5,807

ข้อมูล ณ 22 พฤษภาคม 2562


หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอบ้านเหลื่อม ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673
เปลี่ยนภาษา