เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่องมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2563110
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2563111
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ประจำปี 2563111
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563111
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 256319
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่อง มาตรการเจตจำนงของผู้บริหาร โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2563113
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี 2563111
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2563111
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ประจำปี 2563114

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB