เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อธุรกรรมใน อบต.สักหลง 14
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย524
แบบฟอร์มคำร้อง16
ใบคำร้องแจ้งซ่อม ติดตัั้งระบบไฟฟ้า17
แบบขอรับความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค15
ประกาศการลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.256315
ประกาศการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ อบต.สักหลง15
ประกาศจัดตั้งศูนย์การจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของ อบต.สักหลง15

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB