เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
อบต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ เพียงสแกน QR Code116
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อธุรกรรมใน อบต.สักหลง 111
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย543
แบบฟอร์มคำร้อง115
ใบคำร้องแจ้งซ่อม ติดตัั้งระบบไฟฟ้า117
แบบขอรับความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค114
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่องมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 256319
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2563110
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ประจำปี 256319
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563110
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 256319
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่อง มาตรการเจตจำนงของผู้บริหาร โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2563111
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี 256319
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 256318
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ประจำปี 2563110
ประกาศการลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2563115
แบบคำร้องของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง 424
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ อบต.สักหลง 048
ประกาศการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ อบต.สักหลง115
ประกาศจัดตั้งศูนย์การจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของ อบต.สักหลง117

ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB