เมนูหลัก

บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 2 มี.ค. 63 หมวดหมู่ คู่มือประชาชน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
แชร์

เอกสารทั้งหมด 5 ชุด

หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2556743.27 KB
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546727.24 KB
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 4.98 MB
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 2.79 MB
ประกาศการบังคับใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยของ อบต.สักหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256351.69 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

0.01s. 0.50MB