นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673

ออนไลน์ 99 คน

เยี่ยมชม 13,201 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 62ประกาศ อบต.สักหลง เรื่องมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศ อบต.สักหลง เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศ อบต.สักหลง เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ประจำปี 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศ อบต.สักหลง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศ อบต.สักหลง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศ อบต.สักหลง เรื่อง มาตรการเจตจำนงของผู้บริหาร โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศ อบต.สักหลง เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศ อบต.สักหลง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศ อบต.สักหลง เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ประจำปี 2563 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ

ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673
เปลี่ยนภาษา