เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนภูมิโครงสร้างการส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.สักหลง120
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563125
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบต.สักหลง พ.ศ.2563 116
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบต.สักหลง 135
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563113
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) (รอบเดือนมีนาคม 2563)115
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563117
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563115
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2562112
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 116
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี อบต.สักหลง พ.ศ.2561-2564126
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของ อบต.สักหลง ...128
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของ อบต.สักหลง118

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB