เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564110
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566110
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566114
แผนภูมิโครงสร้างการส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.สักหลง127
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563136
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบต.สักหลง พ.ศ.2563 1345
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบต.สักหลง 144
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563121
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) (รอบเดือนมีนาคม 2563)121
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563124
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563122
ประกาศ อบต.สักหลง เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2562120
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 121
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี อบต.สักหลง พ.ศ.2561-2564133
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของ อบต.สักหลง ...136
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของ อบต.สักหลง130

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB