นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673

ออนไลน์ 59 คน

เยี่ยมชม 14,724 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว

  ปลัดอบต.สักหลง

 • นายประยุติ จิ๋วน๊อต

  รองปลัดอบต.สักหลงสำนักปลัด

 • นางสุภัชชา จันมา

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • น.ส.นัตติกรานต์ ใจคำ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสกุลรัตน์ อุตอ่าง

  นักจัดการงานทั่วไป

 • จ.อ.เกรียงศักดิ์ ผ่านผิว

  จพง.ป้องกันฯ

 • นายธวัช ฤทธิ์เม้า

  ผช.นายช่างเขียนแบบ

 • นายมานะ ศรีรักษา

  ภารโรง

 • น.ส.ธิดารัตน์ สียา

  คนงานทั่วไป

 • น.ส.รุจิรา เพชรพิลา

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางพรนิภา ดาบัว

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางดุษฎี พาอุ่นใจ

  นักวิชาการคลัง

 • นางวิมลพร มาลา

  นวก.การเงินและบัญชี

 • นางวันเพ็ญ คนมาก

  นวก.การเงินและบัญชี

 • นางจิรพร โมงขุนทด

  จพง.จัดเก็บรายได้

 • นายทรงวุฒิ ทองแพง

  ผช.จพง.ธุรการ

 • นายศรายุทธ ป้องไฝ

  คนงานทั่วไป

กองช่าง

 • นายวีรวัฒน์ เทียมเพ็ง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • จ.ส.ท.จรัน อุดอ่าง

  นายช่างโยธา

 • นายอุทัย ต๊ะนวล

  นายช่างสำรวจ

 • นายวิษณุ นาไชย

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • นายปรัชญา เอี่ยมน้อย

  ผช.จนท.ธุรการ

 • นายสุธรรม พักใส

  คนงานทั่วไป

 • นายณัฐวุฒิ ป้องไฝ

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)

 • นายพิทักษ์ ศรีรักษา

  พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายกิตติ จันท้าว

  พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายวันเฉลิม แก้วหญ่

  พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

กองการศึกษาฯ

 • นายพงษ์บุญ อยู่ถมสังข์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นายผดุงเกียรติ จันลา

  นักวิชาการศึกษา

 • น.ส.เทียมจิตร คำจำปา

  ครู คศ.1

 • น.ส.ธัญภรณ์ แก้วเวียง

  ครู คศ.2

 • น.ส.เพ็ญนิภา ป้องไฝ

  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

 • นางสมฤดี กันดา

  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

 • นางสุทธิดา ตุลสุข

  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

 • น.ส.รัชนก พรมจันทร์

  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

 • น.ส.ดรุณี นาคคำ

  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

 • น.ส.รุจิรา บางไตรรัตน์

  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ)

 • น.ส.จิตรา สุระคำ

  จ้างเหมาบริการ

 • นายวิวัฒน์ แพงปัน

  จ้างเหมาบริการ

 • นางจันทิมา คุณอุย

  แม่บ้าน

 • นายวุฒิศักดิ์ ธรรมวงษ์

  พนักงานขับรถยนต์

กองสวัสดิการสังคม

 • นายชัชพงศ์ กองมูล

  ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 • นายภัทรพล ใต้กิ

  นักพัฒนาชุมชน

 • ส.อ.สายชล สีทา

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นายวิชชานนท์ เชื้อในเขา

  คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ จพง.เยาวชน)
ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673
เปลี่ยนภาษา