นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
081-9723469

ออนไลน์ 65 คน

เยี่ยมชม 48,149 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

อบต. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กิจกรรมสาธารณะ อบต. มีอำนาจหน้าที่จัดทำสามารถจำแนกได้ 2 ประเภท คือ

1) กิจการที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง ดังนี้
  1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
  2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
  7. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสำคัญ

2) กิจการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
  1. ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
  2. ให้มีการบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
  4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
  5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
   6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
  7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
  8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
  10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
  11. กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์
  12. การท่องเที่ยว
  13. การผังเมือง

มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ และมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล การจัดทำแผนอัตรากำลัง งานเลือกตั้ง งานกิจการสภา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี งานวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดทำแผนพัฒนาตำบล ข้อบัญญัติตำบล งานประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้คำปรึกษาในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องมีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ 4 งาน ดังนี้

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
   - งานธุรการ และงานสารบรรณต่างๆ
   - งานเลขานุการ งานประชุมสภาอบต. และการประชุมอื่นๆ พร้อมบันทึกรายงานการประชุม
   - งานสาธารณกุศลของอบต. และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
   - งานรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆ
   - งานกิจการสภาและการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
   - งานป้องกันยาเสพติด
   - งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์

2. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
   - งานการขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับและตำแหน่ง งานทะเบียนประวัติและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   - งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง และงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
   - งานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินทดแทน
   - งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานอบต.
   - งานเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานอบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
   - งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อ
   - งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
   - งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การปฏิบัติราชการ

3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
   - งานวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนา การจัดทำแผนพัฒนาตำบล
   - ประสานแผนชุมชน แผนพัฒนาระดับอำเภอและจังหวัด
   - งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   - การจัดประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล
   - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
   - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
   - งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
   - งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการตามระเบียบ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและ สาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
   - งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
   - งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
   - งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - งานเกี่ยวกับการกู้ภัยต่างๆ

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้

1. งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
   - งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
   - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
   - งานเก็บรักษาเงิน
   - งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี
   - งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน
   - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2. งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
   - งานการบัญชี
   - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
   - งบงานการเงินและงบทดลอง
   - งบรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
   - งบรายงานทางการเงินและบัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน
   - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
   - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ
   - งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน
   - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
   - งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า
   - งานตรวจสอบและประเมินภาษี
   - งานการนำส่งเงินรายได้
   - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
   - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
   - งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา)
   - งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ
   - งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
   - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของอบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้

1. งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
   - งานก่อสร้างและบูรณะถนน สะพาน ทางระบายน้ำ
   - งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ
   - งานข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
   - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
   - งานควบคุมการก่อสร้างและควบคุมถนน สะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
   - งานควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
   - งานธุรการและจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง
   - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. งานออกแบบควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
   - งานสถาปัตยกรรม ตกแต่งสถานที่และมัณฑนศิลป์
   - งานออกแบบเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลน อาคารสะพาน และสิ่งก่อสร้าง
   - งานเขียนแผนที่ต่างๆ ประเมินราคา
   - งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม
   - งานทดลองคุณภาพวัสดุ
   - งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย
   - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

3. งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
   - งานสำรวจและแผนที่
   - งานวางแผนพัฒนาผังเมือง
   - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูผังเมือง
   - งานควบคุมทางผังเมือง

4. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
   - งานประสานสาธารณูปโภค
   - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
   - งานระบายน้ำ
   - งานจัดตกแต่งสถานที่
   - งานไฟฟ้า ถนน

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย คือ

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
   - งานแผนและวิชาการ
   - จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
   - จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
   - งานจัดทำแผนการศึกษา
   - การส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
   - กำกับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
   - งานสงเคราะห์การจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน (อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน)
   - งานด้านวัสดุการศึกษา
   - ศึกษาและออกข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง

1.1 งานการศึกษาปฐมวัย
   - บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   - งานการศึกษาปฐมวัย
   - สำรวจเด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์
   - จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   - การส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
   - กำกับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
   - งานสนับสนุนส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียนของศูนย์เด็กเล็ก
   - จัดทำรายงานการศึกษา และข้อมูลสถิติต่างๆ

2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
   - งานประเพณี ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม
   - จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม
   - จัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
   - จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
   - รวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ และศึกษาค้นคว้า
   - งานการทำนุบำรุงศาสนาและงานศาสนพิธี

2.1 งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
   - จัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬา หรือ ลานกีฬาเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
   - จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง แก่เด็กและเยาวชน
   - จัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะและหลีกเลี่ยงยาเสพติด
   - งานกิจการเด็กเล็กและเยาวชน
   - งานจัดการด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.2 งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ
   - ส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน
   - ส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือศูนย์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชน
   - การจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว

2.3 งานบริหารทั่วไป
   - งานธุรการ
   - จัดการ บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
   - ควบคุมงบประมาณและจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการสงเคราะห์ การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน และสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม การส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ การเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการการสำรวจจัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดสวัสดิการ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
   - งานกิจการสตรีและผู้สูงอายุ
   - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
   - งานส่งเสริมและสวัสดิการครอบครัว
   - งานชมรมผู้สูงอายุ
   - งานกองทุนสวัสดิการสังคม
   - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
   - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม
   - งานผลิตและเผยแพร่เอกสารทางราชการเกี่ยวกับงานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
   - งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสวัสดิการสังคม
   - งานส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของทางราชการ
   - งานสำรวจและจัดตั้งชุมชน
   - งานคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง

2. งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
   - งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
   - งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
   - งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์
   - งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ
   - งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและครอบครัว
   - งานนโยบายเร่งด่วนด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆ
   - งานให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ความรู้ในด้านสังคมสงเคราะห์
   - งานผลิตและเผยแพร่เอกสารทางราชการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์
   - งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

3. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
   - การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี
   - งานส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
   - งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
   - งานพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
   - งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
   - งานส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของทางราชการ

4. งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
   - งานด้านธุรการ รับ
   -ส่ง หนังสือ ของกองสวัสดิการสังคม
   - งานด้านการเตรียมการจัดประชุมต่างๆ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
   - งานจัดทำฎีกาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานกองสวัสดิการสังคม
   - งานเอกสารทางราชการ พิมพ์หนังสือ คำสั่ง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในกองสวัสดิการสังคม


ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
087-3093973
เปลี่ยนภาษา