นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
081-9723469

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 48,092 คน

ข่าวหนังสือราชการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 พ.ค. 64ขอข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ (พช0218/ว608) กองช่าง แชร์  
13 พ.ค. 64แจ้งมาตรการปรับลดเวลาการปฏิบัติงานของธนาคาร (พช089/23716) ทุกส่วนราชการ แชร์  
13 พ.ค. 64การใช้คำขวัญของจิตอาสาพระราชทาน (พช0218/ว617) ทุกส่วนราชการ แชร์  
13 พ.ค. 64ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.62 (พช0218/ว604) กองช่าง แชร์  
13 พ.ค. 64การเผยแพร่ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่องกำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำฯลฯ (พช0218/ว605) กองช่าง แชร์  
13 พ.ค. 64ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" (พช0218/ว606) ทุกส่วนราชการ แชร์  
13 พ.ค. 64ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0218/ว601) ทุกส่วนราชการ แชร์  
13 พ.ค. 64ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0218/ว598) สนป. แชร์  
13 พ.ค. 64การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี64 (พช0218/ว591) สนป. แชร์  
13 พ.ค. 64สรุปผลการประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีและข้อมูลราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด (พช0218/ว596) ทุกส่วนราชการ แชร์  
13 พ.ค. 64ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 64 (พช0218/ว592) ทุกส่วนราชการ แชร์  
13 พ.ค. 64ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯลฯ (พช0218/1321) สนป. แชร์  
13 พ.ค. 64ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0018/ว1308) ทุกส่วนราชการ แชร์  
13 พ.ค. 64ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำฯลฯ (พช0218/ว1301) กองช่าง แชร์  
13 พ.ค. 64การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กระจายอำนาจฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.17/ว609) กองคลัง แชร์  
13 พ.ค. 64ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งฯลฯ (พช0023.17/ว611) สนป.,กองช่าง แชร์  
13 พ.ค. 64การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (พช0023.17/ว612) สนป. แชร์  
13 พ.ค. 64เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (พช0023.17/ว613) ทุกส่วนราชการ แชร์  
13 พ.ค. 64การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (สธ0506.06/ว2383) สนป. แชร์  
13 พ.ค. 64ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย (พช0023.17/ว163) กองการศึกษา แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/74 | แสดง 20 จาก 1475 รายการ

ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
087-3093973
เปลี่ยนภาษา