นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673

ออนไลน์ 65 คน

เยี่ยมชม 14,226 คน

ข่าวหนังสือราชการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 มี.ค. 64การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการพระราชทาน โคก หนอง นาฯลฯ (ศอ.จอส.พระราชทาน.อ.ลส.3/64 ) สนป. แชร์  
2 มี.ค. 64หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังฯลฯ (พช0218/ว224) สนป. แชร์  
2 มี.ค. 64แนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" (พช0218/ว236) สนป. แชร์  
2 มี.ค. 64ขอความร่วมมือติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งข้อมูลเบาะแสยาเสพติด (พช0218/ว248) สนป. แชร์  
2 มี.ค. 64การขับเคลื่อนมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติฯลฯ (พช0218/ว256) ทุกส่วนราชการ แชร์  
2 มี.ค. 64การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (นัดพิเศษ) (พช0218/ว260) กองช่าง แชร์  
2 มี.ค. 64การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี2564 (พช0218/526) งานป้องกันฯ แชร์  
2 มี.ค. 64แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อปท. ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว284) ทุกส่วนราชการ แชร์  
2 มี.ค. 64การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่อปท. (พช0023.16/ว279) กองคลัง แชร์  
2 มี.ค. 64มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยญลฯ (พช0023.16/ว280) กองการศึกษา แชร์  
2 มี.ค. 64ส่งประกาศเรื่องแต่งตั้งอาสาสมัตรด้านกฎหมายช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (พช0023.16/ว93) กองการศึกษา แชร์  
2 มี.ค. 64การขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฯลฯ (กค0725.0611/190) ทุกส่วนราชการ แชร์  
2 มี.ค. 64โครงการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง(น.ส.ล.) ปี64 (พช0218/573) กองช่าง แชร์  
2 มี.ค. 64ซักซ้อมแนวทางการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานครูฯลฯ ด่วนที่สุด ผพช0023.16/ว293) สนป.,กองการศึกษา แชร์  
2 มี.ค. 64แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงฯลฯ (พช0023.16/ว295) ทุกส่วนราชการ แชร์  
2 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ.2562 ของUNDP (พช0023.16/ว297) ทุกส่วนราชการ แชร์  
2 มี.ค. 64กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว292) สนป.,กองการศึกษา แชร์  
2 มี.ค. 64การเผยแพร่ข้อมูลและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯลฯ (ทส0612/ว347) สนป. แชร์  
2 มี.ค. 64รายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย (พช0023.16/ว96) กองการศึกษา แชร์  
24 ก.พ. 64การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี2564 ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว269) ป้องกันฯ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/61 | แสดง 20 จาก 1206 รายการ

ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673
เปลี่ยนภาษา