เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ฯลฯ (พช0218/ว1406) กองช่าง317 พ.ย. 63
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต (พช0218/ว1383) กองสวัสดิการ417 พ.ย. 63
การปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถคืนตามกฎหมาย (พช0218/ว1412) สนป.517 พ.ย. 63
มอบหมายการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯลฯ (พช0218/ว1417) กองช่าง517 พ.ย. 63
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังสัมมนาโครงการ (พช0023.16/ว372) สนป.617 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกวารสารวิชาการศาลปกครอง (พช0023.16/ว367) สนป.117 พ.ย. 63
ประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว373) กองสวัสดิการ417 พ.ย. 63
หน่วยงานเอกชนแอบอ้างและบิดเบือนเอกสารราชการขดงกรมทางหลวงชนบท (พช0023.16/ว1435) กองคลัง317 พ.ย. 63
ปรับปรุงการประเมิมสถานศึกษา ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว375) การศึกษา217 พ.ย. 63
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1446) สนป.317 พ.ย. 63
สรุปผลการประชุม ก.อบต. ครั้งที่5/2563 (พช0023.16/ว1446) สนป.217 พ.ย. 63
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจคาวมต้องการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (พช0023.16/ว1447) กองสวัสดิการ217 พ.ย. 63
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1448) กองคลัง117 พ.ย. 63
ขอความร่วมมือสนันสนุนการจ้างแรงงานนักโทษเด็ดขาดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1451) กองช่าง317 พ.ย. 63
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายงานจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน(เบี้ยยังชีพ) ด่วนที่สุด (หช0023.16/ว1452) กองสวัสดิการ217 พ.ย. 63
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการเฝ้าระวังติดตามการจัดการขยะฯลฯ (พช0023.16/ว371) สนป.417 พ.ย. 63
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (พช0023.16/ว370) สนป.117 พ.ย. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯการเงินของสถานศึกษา ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว368) การศึกษา117 พ.ย. 63
แจ้งการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตสนามบินสักหลง (กห0607.3/5181) กองช่าง317 พ.ย. 63
การเปิดตรวจรายงานการเงิน (ตผ0060.4พช/399) กองคลัง217 พ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/47 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB