เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขอส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกทักษะวิชาชีพ (ศธ 0631.4/ว1161) กองคลัง210 ก.ค. 63
การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (พช0023.16/ว224) กองสวัสดิการฯ110 ก.ค. 63
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายฯลฯ (พช0023.16/ว225) กองคลัง110 ก.ค. 63
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (พช0023.16/ว226) การศึกษา210 ก.ค. 63
แจ้งแนวปฏิบัติคู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 (พช0023.16/ว227) การศึกษา110 ก.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ"1คน1ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" (พช 0014.1/ว848) กองสวัสดิการฯ110 ก.ค. 63
แต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต.) (พช0218/ว2487) สนป.110 ก.ค. 63
แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว880) กองช่าง63 ก.ค. 63
บัญชีนวัตกรรมไทย (พช0023.16/ว221) กองคลัง33 ก.ค. 63
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พช0218/2470) สนป.23 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯลฯ (พช0023.16/ว870) กองคลัง,การศึกษา33 ก.ค. 63
การออกตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว876) การศึกษา33 ก.ค. 63
การติดตามผลการดำเนินการโครงการอาหารเสริม(นม)ฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว875) การศึกษา33 ก.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว874) สนป.83 ก.ค. 63
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มฯลฯ (พช0023.16/ว871) กองคลัง33 ก.ค. 63
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติฯลฯ (พช0023.16/ว869) กองคลัง43 ก.ค. 63
การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (พช0218/ว865) สนป.33 ก.ค. 63
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯลฯ (พช0023.16/ว218) กองสวัสดิการฯ33 ก.ค. 63
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว217) กองคลัง23 ก.ค. 63
ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว866) การศึกษา43 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/28 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB