เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ (พช0023.16/ว1174) กองช่าง124 ก.ย. 63
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้สูงอายุ) ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1168) กองสวัสดิการฯ124 ก.ย. 63
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี63 ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1166) กองสวัสดิการฯ124 ก.ย. 63
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป(ผู้พิการ) ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1167) กองสวัสดิการฯ124 ก.ย. 63
การขอความร่วมมือในการรวบรวมปัญหาและข้อคิดเห็นกรณีการปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองจ่ายฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว314) สนป.124 ก.ย. 63
การผ่อนคลายการบังคับใชักฎหมายเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0218/ว1155) ทุกส่วนราชการ124 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (พช0005/ว7457) กองสวัสดิการฯ124 ก.ย. 63
การดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว313) กองคลัง124 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียนฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1145) กองสวัสดิการฯ121 ก.ย. 63
การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ด่วนที่สุด (พช0218/ว1154) ทุกส่วนราชการ121 ก.ย. 63
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ ด่วนที่สุด (พช0218/ว1153) ทุกส่วนราชการ121 ก.ย. 63
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563" ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1146) สนป.121 ก.ย. 63
สรุปผลการประชุม ก.ท.และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 (พช0023.16/ว1147) ทุกส่วนราชการ121 ก.ย. 63
ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมฯลฯ (พช0023.16/ว312) สนป.221 ก.ย. 63
ขอส่งรายงานสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันฯลฯ (พช0023.16/ว311) สนป.121 ก.ย. 63
การติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ ด่วนที่สุด (พช0218/ว1137) สนป.516 ก.ย. 63
การส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯลฯ (พช0218/ว1130) กองคลัง516 ก.ย. 63
ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแบบสอบถามโครงการฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1138) สนป.816 ก.ย. 63
การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อปท. ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1140) สนป.416 ก.ย. 63
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝาก ( เดือนมิถุนายน ) ด่วนมาก (พช0023.16/ว1141) กองคลัง616 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/39 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB