เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (สำนักปลัด)210 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครเด็กนัดเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง (กองการศึกษา)1516 ต.ค. 63
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก กิจกรรม ตรวจสุขภาพประจำปี (กองการศึกษา)2214 ต.ค. 63
โครงการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)4811 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน เดือนกันยายน 2563 (กองการศึกษา)463 ก.ย. 63
ประชุมผู้ปกครอง (กองการศึกษา)4713 ส.ค. 63
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (สำนักปลัด)4713 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน เดือนสิงหาคม 2563 (กองการศึกษา)165 ส.ค. 63
โครงการมีส่วนร่วม 5 คณะสู่การสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (กองสวัสดิการสังคม)423 ส.ค. 63
โครงการการมีส่วนร่วม5คณะการสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการพึ่งพอตนเองอย่างยั่งยืน (กองสวัสดิการสังคม)8029 ก.ค. 63
สถานที่สำคัญของตำบลสักหลง (กองการศึกษา)3629 ก.ค. 63
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน เดือนกรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา)2017 ก.ค. 63
โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินพร้อมจัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สำนักปลัด)609 ก.ค. 63
กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่(Big Cleaning Day) ตำบลสักหลง631 ก.ค. 63
สนามกีฬาแต่ละหมู่บ้านของตำบลสักหลง (กองการศึกษา)611 ก.ค. 63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)3329 มิ.ย. 63
การพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงและพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำนักปลัด)9726 มิ.ย. 63
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน เดือนมิถุนายน 2563 (กองการศึกษา)1825 มิ.ย. 63
การให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย (วาตภัย) สำนักปลัด4312 มิ.ย. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "วันอานันทมหิดล"9410 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB