เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น611 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน เดือนกันยายน 2563 (กองการศึกษา)193 ก.ย. 63
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์2513 ส.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง2013 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน เดือนสิงหาคม 2563 (กองการศึกษา)55 ส.ค. 63
โครงการมีส่วนร่วม 5 คณะสู่การสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน173 ส.ค. 63
สถานที่สำคัญของตำบลสักหลง1929 ก.ค. 63
โครงการการมีส่วนร่วม5คณะการสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการพึ่งพอตนเองอย่างยั่งยืน4229 ก.ค. 63
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน เดือนกรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา)917 ก.ค. 63
โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินพร้อมจัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี389 ก.ค. 63
กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่(Big Cleaning Day) ตำบลสักหลง381 ก.ค. 63
สนามกีฬาแต่ละหมู่บ้านของตำบลสักหลง (กองการศึกษา)481 ก.ค. 63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)2429 มิ.ย. 63
การพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงและพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)4026 มิ.ย. 63
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน เดือนมิถุนายน 2563 (กองการศึกษา)725 มิ.ย. 63
การให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย (วาตภัย)3112 มิ.ย. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "วันอานันทมหิดล"7710 มิ.ย. 63
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 256327319 พ.ค. 63
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา กองการศึกษา5312 พ.ค. 63
โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓178 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB