เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่(Big Cleaning Day) ตำบลสักหลง111 ก.ค. 63
สนามกีฬาแต่ละหมู่บ้านของตำบลสักหลง (กองการศึกษา)151 ก.ค. 63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)1229 มิ.ย. 63
การพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงและพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)1526 มิ.ย. 63
การให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย (วาตภัย)1512 มิ.ย. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "วันอานันทมหิดล"5610 มิ.ย. 63
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 25636619 พ.ค. 63
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา กองการศึกษา3112 พ.ค. 63
โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓68 พ.ค. 63
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน (กองการศึกษา)908 พ.ค. 63
รวมลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีแผนการสอนและกำหนดการรายชั่วโมง ชั้นอนุบาล 1 - ม.3 (กองการศึกษา)528 พ.ค. 63
สร้างสื่อ BBL (Brain-based Learning)10228 เม.ย. 63
นายกกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากไร้ และได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ไวรัสโคโรนา (Covid – 19) โดยมอบให้กับราษฎรตำบลสักหลง จำนวน 12 ราย3724 เม.ย. 63
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก (กิจกรรมทดลองปลูกพืชตามรอยพ่อพอเพียง)3031 มี.ค. 63
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง3231 มี.ค. 63
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)5427 มี.ค. 63
กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่(Big Cleaning Day) 2518 มี.ค. 63
โครงการวันบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง 2012 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง2512 มี.ค. 63
จดหมายข่าว อบต.สักหลง315 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB