เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กำชับหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าวนาปี 2562/2564 ด่วนที่สุด (พช0218/ว69) สนป.215 ม.ค. 64
ฝึกอบรมวิชาชีพในหลักสูตร (พช0023.16/ว16) กองการศึกษา615 ม.ค. 64
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว19) กองการศึกษา415 ม.ค. 64
บัญชีนวัตกรรมไทย (พช0023.16/ว20) กองคลัง415 ม.ค. 64
เชิญชวนแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. (พช0023.16/ว17) ทุกส่วนราชการ515 ม.ค. 64
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนภารกิจสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินฯลฯ (พช0023.16/ว18) สนป.215 ม.ค. 64
ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า ด่วนที่สุด (พช0218/ว68) ทุกส่วนราชการ415 ม.ค. 64
การดำเนินการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ด่วนที่สุด (พช0218/ว66) สนป.315 ม.ค. 64
มาตรการหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0218/ว67) สนป.215 ม.ค. 64
แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม(นม) สนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว60) กองการศึกษา415 ม.ค. 64
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว62) กองคลัง,กองช่าง215 ม.ค. 64
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ศพด.) ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว63) กองการศึกษา415 ม.ค. 64
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน(ด้านการศึกษา) ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว64) กองการศึกษา415 ม.ค. 64
ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว65) กองการศึกษา415 ม.ค. 64
แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว71) กองสวัสดิการ215 ม.ค. 64
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯลฯ (พช0023.16/ว74) สนป.315 ม.ค. 64
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการฯลฯ (พช0023.16/ว75) สนป.315 ม.ค. 64
การรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (พช0023.16/ว76) กองการศึกษา315 ม.ค. 64
แหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ (พช0023.16/ว15) สนป.315 ม.ค. 64
ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯลฯ (พช0023.16/ว14) กองคลัง215 ม.ค. 64
ลำดับที่ 1-20 | 1/57 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB