เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว880) กองช่าง13 ก.ค. 63
บัญชีนวัตกรรมไทย (พช0023.16/ว221) กองคลัง13 ก.ค. 63
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พช0218/2470) สนป.13 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯลฯ (พช0023.16/ว870) กองคลัง,การศึกษา23 ก.ค. 63
การออกตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว876) การศึกษา13 ก.ค. 63
การติดตามผลการดำเนินการโครงการอาหารเสริม(นม)ฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว875) การศึกษา13 ก.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว874) สนป.13 ก.ค. 63
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มฯลฯ (พช0023.16/ว871) กองคลัง13 ก.ค. 63
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติฯลฯ (พช0023.16/ว869) กองคลัง13 ก.ค. 63
การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (พช0218/ว865) สนป.13 ก.ค. 63
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯลฯ (พช0023.16/ว218) กองสวัสดิการฯ13 ก.ค. 63
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว217) กองคลัง13 ก.ค. 63
ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว866) การศึกษา13 ก.ค. 63
การติดตามผลการดำเนินการโครงการอาหารเสริม(นม)ปี63 ด่วนที่สุด (พช0023.3/ว3410) กองคลัง,การศึกษา13 ก.ค. 63
กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่(Big Cleaning Day) ตำบลสักหลง71 ก.ค. 63
สนามกีฬาแต่ละหมู่บ้านของตำบลสักหลง (กองการศึกษา)101 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัยฯลฯ (พช0023.16/ว861) สนป.530 มิ.ย. 63
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้ (พช0023.16/ว860) สนป.230 มิ.ย. 63
การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว858230 มิ.ย. 63
การคัดเลือกเพื่อขอรับรางวัล"พระพฤหัสบดี" ประจำปี63 (พช0023.16/ว215) การศึกษา230 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/28 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB