เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขอให้เฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่อับอากาศ (พช0023.16/ว339) งานป้องกันฯ126 ต.ค. 63
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1315) กองสวัสดิการฯ126 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรฯลฯ (พช0023.16/ว1316) สนป.126 ต.ค. 63
กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1317) สนป.126 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพฯลฯ (พช0023.16/ว1319) สนป.126 ต.ค. 63
สรุปผลการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 7/2563 (พช0023.16/ว1320) สนป.126 ต.ค. 63
ยกเลิกการขอรับการสนับสนุนบุคลากรในการประดับตกแต่งสถานที่ในงานพระราชพิธี (พช0218/ว1292) สนป.126 ต.ค. 63
แจ้งยอดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1297) กองสวัสดิการฯ126 ต.ค. 63
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝาก ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1298) กองคลัง226 ต.ค. 63
การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว340) การศึกษา126 ต.ค. 63
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ยเทคโนโลยีฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1308) การศึกษา126 ต.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และร่วมงานฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1309) สนป.226 ต.ค. 63
การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ (พช0023.16/ว1302) กองคลัง126 ต.ค. 63
ซักซ้อมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการแต่งตั้งฯลฯ (พช0023.16/ว1301) การศึกษา126 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครเด็กนัดเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง (กองการศึกษา)516 ต.ค. 63
สรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการประชารัฐร่วมใจ รวมพลังสังคมฯลฯ ปี63 (พช0218/4627) สนป.415 ต.ค. 63
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงและการปิดบัญชีประจำปี63 ฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1277) กองคลัง615 ต.ค. 63
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ (พช0023.16/ว1278) กองสวัสดิการ415 ต.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1279) สนป.415 ต.ค. 63
ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินในเขตประกาศหวงห้ามตามพรราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1280) กองคลัง415 ต.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/44 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB