นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
081-9723469

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 48,099 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 พ.ค. 64การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในตำบลสักหลง แชร์  
5 พ.ค. 64กองสวัสดิการสังคม อบต.สักหลงร่วมกับ ส.อบต.หมู่ที่7 ได้ติดตามการขอความช่วยเหลือ ทางสายด่วน 1300 ที่มีความประสงค์ขอบัตรประจำตัวคนพิการ แชร์  
29 เม.ย. 64อบต.สักหลง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสตำบลสักหลง ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
19 เม.ย. 64หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 แชร์  
7 เม.ย. 64ประชาสัมพันธ์การเสียชีวิตและย้ายภูมิลำเนา เม.ย. 64 แชร์  
27 มี.ค. 64โครงการบ้านหลังเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
15 มี.ค. 64ผู้สูงอายุโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลสักหลงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ปี2564 แชร์  
15 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์การแจ้งรายชื่อผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ป่วยเอดส์ กรณีย้ายภูมิลำเนาหรือเสียชีวิต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ แชร์  
12 มี.ค. 64อบต.สักหลงร่วมกับ รพ.สต.หนองบัวได้จัดประชุมคณะผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสักหลง care giver แชร์  
9 มี.ค. 64อบต.สักหลง ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ตามใบนัด(กองสวัสดิการ) แชร์  
25 ก.พ. 64อบต.สักหลงพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ตามโครงการพาผู้ป่วยตำบลสักหลงไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ตามใบนัด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ แชร์  
23 ก.พ. 64อบต.สักหลงและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สำรวจข้อมูลผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสตำบลสักหลง จำนวน17ราย เพื่อหาทางให้ความช่วยเหลือฯ แชร์  
23 ก.พ. 64อบต.สักหลงได้มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวคนพิการ หมู่ที่11 แชร์  
18 ก.พ. 64โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งตำบลสักหลง ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
17 ก.พ. 64อบต.สักหลงร่วมกับตัวแทนผู้นำท้องที่ตำบลสักหลงได้อำนวยความสะดวกในการพาผู้พิการไปลงทะเบียนตามโครงการเราชนะ ณ ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
8 ก.พ. 64อบต.สักหลง ได้อำนวยความสะดวกในการประชุมศูนย์ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุอำเภอหล่มสัก แชร์  
2 ก.พ. 64โครงการเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้ไร้ที่พึ่งตำบลสักหลง ประจำปีงบประมาณ2564 (กองสวัสดิการ) แชร์  
29 ม.ค. 64อบต.สักหลงพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ตามโครงการพาผู้ป่วยตำบลสักหลงไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ตามใบนัด ในช่วงเดือนมกราคม แชร์  
20 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ผลการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ไร้ที่พึ่งตำบลสักหลง(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) แชร์  
19 ม.ค. 64นายกอบต.สักหลงได้มอบประกาศณียบัตรให้กับ นางจันเพ็ง พิลาศรี แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 51 รายการ

ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
087-3093973
เปลี่ยนภาษา