เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก (กิจกรรมทดลองปลูกพืชตามรอยพ่อพอเพียง)

แชร์

".......ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก (กิจกรรมทดลองปลูกพืชตามรอยพ่อพอเพียง)  โดยริเริ่มการทดลองปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว ได้รับประโยชน์ในด้านคุณค่าทางโภชนาการนำผักสวนครัวมาประกอบอาหารกลางวันและผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชผักสวนครัว จึงได้รับการต่อยอด ภายใต้แนวความคิด เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามรอยยุคลบาท เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดนอันเชิญมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตรงตามเป้าหมายของการศึกษา คือผู้เรียนเป็น คนดีคนเก่ง......"


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB