โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.สักหลง/อบต.บ้านหวาย/อบต.บ้านโศก)    มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วยจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง จำนวน 50 คน จิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย จำนวน  ๕๐ คน จิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโศก ๕๐ คน ดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่  10 – 12  กันยายน  2563 ณ ไร่ศรีวรรณ ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์โดยเมื่อดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ผู้อำนวยการท้องถิ่นจะได้ออกคำสั่งมอบหมายภารกิจให้จิตอาสาภัยพิบัติ  ปฏิบัติงานช่วยเหลือ เจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป