“...............ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดำเนินการตามแผนรณรงค์  “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกก่อนทิ้ง หมู่บ้านและชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย์โดยการทำปุ๋ยหมัก, การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้ การคัดแยกขยะอันตราย การคัดแยกขยะเพื่อนำมาแลกของกินของใช้ในครัวเรือน และการคัดแยกตามประเภทอย่างถูกต้อง.........”