วันทีี  11  สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาล/ศพด.อบต สักหลง ได้มีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2563  เพื่อมอบนโยบายและ แนวทางการจัดการศึกษาให้กับผู้ปกครองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดุและการจัดการศึกษาร่วมกัน