วันนี้ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฝ่ายพลเรือน) ประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรและราษฎร ได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ผลผลิตที่มีคุณภาพ ทนทานต่อเชื้อโรคและแมลง นำไปเพาะปลูกไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน เป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ปลูกในรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นกลไกหลักที่จะทำให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น โรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

          ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นผลผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ และแผ่นป้ายพระราชทาน ให้แก่นางสาวยุพิน ผูกพานิช และครอบครัว ซึ่งเป็นเกษตรกรในท้องที่ ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฝ่ายพลเรือน) ประธานในพิธี เชิญเมล็ดพันธุ์พระราชทาน และแผ่นป้ายพระราชทาน ไปยังพานรองรับหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เกษตรกรเข้ารับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน และแผ่นป้ายพระราชทาน พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่เกษตรกรและครอบครัว