“.............ในวันที่ 26  มิถุนายน  2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงและพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณรอบโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน และรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ลดการสะสม กำจัดเชื้อโรค เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)........"