เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 63 ทางโรงเรียนอนุบาล และ ศพด. อบต. สักหลงได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน

เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษากระทำโดยบุคลากรของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อนำผลจากการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนากิจกรรม/โครงการพัฒนาที่สนองตอบต่อสภาพความจริง มีความเป็นไปได้ในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง