“.............ในวันที่ 27  มีนาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต.สักหลง  ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และทำการแจกหน้ากากอนามัยให้ 11 หมู่บ้าน จำนวน 5,000 ชิ้น รวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้เป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนผู้ร่วมเข้ารับการอบรม.............”