“.............ในวันที่ 12  มีนาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงร่วมกับ อสม. รพ.สต. ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต.สักหลง          ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง และเผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งให้ประสาน ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้เป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะ การจัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนผู้ร่วมเข้ารับการอบรม.............”