"........ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง ร่วมจัดการประชุมประชาคม เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของตำบลสักหลง......."