".........ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย นำขยะรีไซเคิลมาแลกของใช้ในครัวเรือน ขยะอันตรายมาแลกไข่ และนำกล่องนมมาแลกไข่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกก่อนทิ้ง และการคัดแยกตามประเภทอย่างถูกต้อง..........."