เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 4)อบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 3)อบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูล แผนงาน และโครงการ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๓๐-๐๐๒ สายลำเพียร-ซับสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านซับสวัสดิ์อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) ขนาด 1ตันฯทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี 2564อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแคมป์สน เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติมอบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
รณรงค์ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-2019) ในเขตพื้นที่ตำบลนาสนุ่นอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
กำชับหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าวนาปี 2562/2564 ด่วนที่สุด (พช0218/ว69) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ฝึกอบรมวิชาชีพในหลักสูตร (พช0023.16/ว16) กองการศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว19) กองการศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
บัญชีนวัตกรรมไทย (พช0023.16/ว20) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
เชิญชวนแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. (พช0023.16/ว17) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/56 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB