นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 14,211 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ

  นายกอบต.สักหลง

 • นางสาวสุดารัตน์ แสนอินต๊ะ

  รองนายกอบต.สักหลง

 • พ.ต.อนุรักษ์ บางไตรรัตน์

  รองนายกอบต.สักหลง

 • นายสุรสิทธิ์ ธรรมภาษา

  เลขานุการนายกอบต.สักหลง


ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
056-029673
เปลี่ยนภาษา