นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
081-9723469

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 48,142 คน

หนังสือราชการ สถ.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 พ.ค. 64แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564(มท 0808.3/ว970 - ลว. 13 พ.ค. 64) 
14 พ.ค. 64การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563(มท 0808.3/ว960 - ลว. 12 พ.ค. 64) 
13 พ.ค. 64ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0816.2/ว973 - ลว. 13 พ.ค. 64) 
13 พ.ค. 64เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2(มท 0809.4/ว14 - ลว. 13 พ.ค. 64) 
13 พ.ค. 64แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม)[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1][สิ่งที่ส่งมาด้วย 2][สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](มท 0810.6/ว972 - ลว. 13 พ.ค. 64) 
13 พ.ค. 64ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0816.2/ว965 - ลว. 13 พ.ค. 64) 
13 พ.ค. 64เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0803.3/ว966 - ลว. 13 พ.ค. 64) 
13 พ.ค. 64ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19)(มท 0819.2/ว971 - ลว. 13 พ.ค. 64) 
13 พ.ค. 64การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร(มท 0809.4/ว967 - ลว. 13 พ.ค. 64) 
13 พ.ค. 64หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.3/ว2719 - ลว. 12 พ.ค. 64) 
13 พ.ค. 64คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.3/ว2720 - ลว. 12 พ.ค. 64) 
12 พ.ค. 64กระทรวงการต่างประเทศแจ้งจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(มท 0801.1/151 - ลว. 12 พ.ค. 64) 
12 พ.ค. 64การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0820.3/ว956 - ลว. 12 พ.ค. 64) 
12 พ.ค. 64แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[เอกสารแนบ](มท 0803.3/ว957 - ลว. 12 พ.ค. 64) 
12 พ.ค. 64การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาและติดตามผล(มท 0816.5/ว950 - ลว. 11 พ.ค. 64) 
12 พ.ค. 64ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0816.2/ว953 - ลว. 11 พ.ค. 64) 
11 พ.ค. 64การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔(มท 0810.7/ว2702 - ลว. 11 พ.ค. 64) 
11 พ.ค. 64การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ฺศ. 2563(มท 0803.3/ว949 - ลว. 11 พ.ค. 64) 
11 พ.ค. 64การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0804.6/ว948 - ลว. 11 พ.ค. 64) 
11 พ.ค. 64การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0802.3/ว931 - ลว. 7 พ.ค. 64) 
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/533 | แสดง 20 จาก 10657 รายการ

ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
087-3093973
เปลี่ยนภาษา