นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
081-9723469

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 48,167 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 เม.ย. 63ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อธุรกรรมใน อบต.สักหลง  แชร์  
2 มี.ค. 63งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แชร์  
22 ม.ค. 63คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง แชร์  
6 ม.ค. 63คู่มือบริการประชาชน แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศการลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2563 แชร์  
8 ธ.ค. 60ประกาศการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ อบต.สักหลง แชร์  
23 มี.ค. 58ประกาศจัดตั้งศูนย์การจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของ อบต.สักหลง แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ

ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง
087-3093973
เปลี่ยนภาษา